חברה או שותפות – שאלות נפוצות לעניין רישום חברה בע”מ

לאור מספרן הרב של הפניות בנושא זה, מצאנו לנכון לרכז מספר שאלות נפוצות אשר חוזרות ונשאלות ע”י המעוניינים לייסד חברה. אנו מקווים כי קובץ זה יהיה לכם לעזר.

כללי, חברה, בעלי מניות, מייסדים.

מה זאת חברה?

חברה הינה התאגדות של אדם או מספר בני אדם ו/או חברות, אשר התאגדה ונרשמה ע”פ חוק החברות, התשנ”ט - 1999 (להלן: “החוק“).

 מה זאת אומרת “אישיות משפטית נפרדת”?

ע”פ החוק, לאחר שחברה נרשמת ברישומי רשם החברות, היא בעלת אישיות משפטית נפרדת, כשרה לכל זכות, חובה ופעולה. כלומר, החברה הינה גוף משפטי אשר, לכל דבר ועניין (כמעט), מתייחסים אליו כאילו הוא מנותק מבעלי מניותיו הפיסיים. גוף זה יבצע את כל הפעולות המשפטיות והעסקיות אשר לשמן הקימו אותו מייסדיו. מהותה של ההפרדה מתבטאת בכך כי בעלי המניות/מנהלי החברה אינם חבים בחובותיה של החברה למעט במקרים חריגים.

 האם גם עצמאי – עוסק מורשה – הוא אישיות משפטית נפרדת?

לא. עצמאי הוא עוסק המורשה הרשום כעוסק לצורכי מע”מ ומס הכנסה והוא חב בחובותיו ובחובות עסקו. אין הבדל בין העוסק לבין העסק, לא בעבור רשויות המס ולא בעבור כל צד שלישי המתקשר עם העוסק/עסק. במקרה של חברה, החברה (הגוף המשפטי) הוא העוסק המורשה ולא בעלי מניותיו, ולכן ישנה הפרדה בין התחייבויות העסק (החברה) להתחייבויות בעלי המניות והמנהלים.

 האם צריך להיות עצמאי כדי להקים חברה?

לא בהכרח. שכיר בחברה מסוימת, הרוצה להשקיע במיזם חדש אשר לא ינוהל על ידו כלל, יהיה בעל מניות בחברה החדשה ובזה יסתיים תפקידו. במידה וייבחר בכך, יוכל להיות מועסק כעובד שכיר של החברה החדשה ו/או לשמש כמנהלה.

האם אני יכול/ה להיות “שכיר/ה” בחברה שלי?

כן. אין קשר בין העובדה כי אדם הינו בעל מניות בחברה וכן עובד בה כעובד שכיר ו/או כמנהל ומקבל שכר מן החברה בעבור עבודתו. יש לזכור כמובן כי בעלי שליטה כפופים לדרישות מסוימות משלטונות המס.

כיצד מסדירים את יחסי בעלי המניות בחברה?

באופן כללי, תקנון החברה מסדיר את היחסים בין כלל בעלי המניות בחברה. בחברה חדשה אשר מוקמת ע”י מספר שותפים בעלי חזון מסוים נהוג לנסח “הסכם מייסדים”, אשר מסדיר את מערכת היחסים, החובות והזכויות ההדדיות של בעלי המניות לאחר רישום החברה. [להרחבה לעניין הסכם המייסדים הקליקו כאן]

 

הטבות מיסוי

 האם יש הבדל בנטל המס בין עצמאי, שכיר וחברה?

שכיר מחוייב במס הכנסה על הכנסתו, ע”פ מדרגות אשר נקבעו בפקודת מס הכנסה והא אינו זכאי (באופן כללי) לנכות הוצאות כלשהן מהכנסתו. בנוסף, תשלומי חובה לביטוח לאומי ומס בריאות, מנוכים משכרו של העובד ע”י מעבידו.

עוסק מורשה, חייב במס לפי מדרגות המס המתעדכנות מעת לעת, בפקודת מס הכנסה. בנוסף, מחוייב העוסק המורשה להעביר לשלטונות מע”מ את סכומי המע”מ אשר גבה מלקוחותיו בגין טובין ושירותים אשר מכר להם במסגרת עסקו. העוסק המורשה זכאי לנכות מס תשומות מע”מ, הכל בכפוף לחוק המע”מ ותקנותיו. העוסק המורשה מחוייב להעביר לביטוח הלאומי תשלומים בגין ביטוח לאומי ומס בריאות. תשלומים אלו נגזרים מהכנסתו החייבת של העוסק המורשה.

עוסק מורשה, רשאי לנכות הוצאות מסויימות מהכנסותיו (הוצאות מוכרות) כולל חלק מן התשלומים לקופות גמל ולביטוח לאומי, וכן הוא זכאי לנקודות זיכוי על פי מעמדו האישי וכיוצ”ב. רק לאחר כל הניכויים האמורים, מתקבל בסיס המס אשר בגינו ישלם העוסק את מס ההכנסה לאותה שנה. מדרגות המס, הנן כמו לשכיר, ולא ניתן “להשאיר” רווחים בעסק.

חברה משלמת כיום מס הכנסה בשיעור של 24%. החברה לא משלמת דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. הוצאות השכר לעובדי החברה הינן הוצאות מוכרות ולכן לאחר כל תשלומי החובה והניכויים, חברה יכולה להותיר בקופתה סכומים לא מבוטלים אשר אינם ממוסים ויכולים לשמש אותה בעסקיה או שיחולקו לבעלי המניות כדיבידנד, בכפוף להוראות החוק.

האם אני כעצמאי המקים חברה  יכול לחסוך במס?

כן. עצמאי המקים חברה יכול להפחית בצורה משמעותית את שיעור המס הכללי על הכנסותיו.

החברה תשלם לעצמאי מתוקף תפקידו כמנהלה או כעובדה של החברה, משכורות בשיעור מס שולי נמוך יחסית, ואת יתרת ההכנסות תשלם לעצמאי כבעל מניות בתור דיבידנד, הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בתנאים מסויימים. תשלום הדיבידנד לבעלי המניות חייב במס בשיעור 25%. יש לזכור כי אין כל חובה למשוך דיבידנד וכי לא תמיד רצוי למשוך שכר נמוך במיוחד בשל השלכות אחרות הכרוכות בכך.

יתרונות האישיות המשפטית הנפרדת של החברה

מהי בעצם התועלת בפעילות כחברה?

בשתי מילים, הפחתת סיכונים.

כל עסק נחשף לסיכונים מסוגים שונים, סיכונים פיננסיים כגון: קשיי תזרים, חובות לקוחות, חובות ספקים; סיכונים כלכליים: מיתון, מצב ביטחוני לא יציב, אינפלציה; סיכונים חוזיים וחוקיים: אחריות לנזקים, התחייבויות חוזיות, שיפוי, חשיפה לתביעות, חבות במיסים ועוד. ברגע שהפעילות מתנהלת במסגרת של חברה ולא של עוסק מורשה עצמאי, כל הסיכונים הללו חלים (במרבית המקרים) אך ורק על החברה ולא על בעלי מניותיה או מנהליה. בעל המניות חב אך ורק בסכום אותו שילם בעבור מניותיו, אלא אם כן הוא חתום על ערבות אישית לחברה. יחד עם זאת, חברה אשר אין לה תקנון מוסדרוהיא מתנהלת יותר כמו עסק משפחתי קטן מאשר חברה עסקית, עלולה לגרום לאבדן הגנת האישיות המשפטית הנפרדת לבעלי המניות ולמנהליה והללו עלולים לחוב באופן אישי לחובותיה. הפתרון – לבעיה זו ולבעיות נוספות – הוא ברישום החברה עם תקנון אשר נוסח והותאם לצרכיה, כן, גם בחברת יחיד.

בנוסף, החברה מחזיקה את נכסיה והם רשומים על שמה (מקרקעין, ציוד, מכונות, מלאי) ולא על שם העוסק המורשה כך שקל יותר להחליף בעלים בעסק, למכור אותו או חלקים ממנו וכו’. בנוסף, המוניטין הנצברים עם הזמן שייכים לחברה ולא לעוסק המורשה או לבעלי מניותיה. באם יחליט בעל מניות לעזוב, לא ישתנה שמה של החברה והיא לא תצטרך להתחיל לבנות מוניטין מחדש.

מה קורה כשאני רוצה למכור את העסק?

כאשר עצמאי הוא הבעלים של העסק ושל כל נכסי העסק, כל מכירה של העסק כרוכה בהעברת כלל נכסי העסק מן המוכר אל הקונה, כולל שינוי רישומים בלשכת רישום המקרקעין (באם ישנם נכסי נדל”ן או הערות אזהרה לטובת המוכר – דבר אשר יכול לגרור חבות במס), שינוי רישומים במשרד הרישוי (לעניין כלי רכב של העסק – שוב חבורת מס אפשרית), שינוי רישומים בגופים ציבוריים נוספים וכו’. כאשר מדובר בחברה, המוכר מוכר את מניותיו והקונה הופך לבעל מניות בחברה. הרישום היחיד הנדרש הוא בספרי החברה וברשם החברות. פעולה זו לא גוררת תשלומי מסים לרשויות המס למעט מס רווחי הון באם קיים כזה והיא פשוטה, קלה ומהירה הרבה יותר.

מה קורה כאשר רוצים לצרף שותף?

במידה ורוצים לצרף שותף לחברה, עורכים הסכם ועל פי תנאיו מונפקות לשותף החדש – בעל המניות החדש -  מניות בחברה. אין צורך לעשות כל שינוי ברישומים אחרים, אין צורך לחלק מחדש את נכסי העסק ואת התחייבויותיו, זוהי למעשה מהותה של החברה.

מה קורה כאשר רוצים למכור נכסים?

כאשר החברה מעוניינת למכור נכס מנכסיה, עליה לקבל על כך החלטה כדין, אשר תהיה לטובת החברה, ולהתקשר עם הקונה המיועד בהסכם מכר. במידה וישנן חבויות מס, הן תחולנה על החברה ולא על בעלי המניות, ושוב, מדרגת המס ברוב המקרים היא נמוכה משמעותית לחברה מאשר לעוסקים עצמאיים. החלטות במקרים כאלו מתקבלות ע”י מועצת המנהלים של החברה או ע”י אסיפת בעלי המניות, דבר אשר מבטל (ברוב המקרים) אפשרות של “סחטנות” של שותפים המתנגדים להליך.

האם פשיטת רגל של החברה היא פשיטת רגל של בעלי מניותיה?

לא. במידה והעסק נקלע לקשיים לגיטימיים ולא הצליח להיחלץ מן המשבר שפקד אותו, החברה תכנס להליך של כינוס נכסים ואחריו פירוק. בעלי מניותיה לא ניזוקים (למעט הפסד השקעתם בחברה) מהליך זה. לעומת זאת, עסק עצמאי שקורס, עלול לגרום לבעליו להפוך לפושט רגל על כל המשתמע מכך.

* נכון לינואר 2011 

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

פוסט זה פורסם בקטגוריה מאמרים, עם התגים , , , , , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.