ביטול חוזים

בית המשפט העליון דחה ערעורה של חברה ואישר ביטול הסכם מכר מקרקעין מחוסר מעש. בית המשפט קבע כי התנהגות הצדדים במשך השנים, במיוחד של המערערת, אשר לא קיימו את התחייבויותיהם בהסכם, מצביעות על ויתורם על קיום ההסכם, והורה על בטלותו ועל מחיקת הערת האזהרה שנרשמה לטובת המערערת בנכס.

בין אביה המנוח של המשיבה והמערערת נחתם זיכרון דברים בשנת 1971, למכירת נכס בבעלותו של המנוח למערערת, אולם שני הצדדים לא פעלו ליישומו ולביצועו של החוזה, והמנוח נותר להתגורר בדירה שמכר עם משפחתו. בתביעה שהגיש לביטול החוזה, הגיעו הצדדים לפשרה שקיבלה תוקף של פס”ד, במסגרתה הסכימו על עסקת קומבינציה בנכס. במשך שנים, לא עשו הצדדים דבר, למעט שני תשלומים פעוטים שהעבירה המערערת למנוח. בטרם הלך לעולמו, מינה המנוח את המשיבה, להיות מיופת כוחו לכל דבר ועניין הנוגע לנכס, והמשיבה היא שעתרה למחיקת הערת האזהרה לטובת המערערת שנרשמה מכוח הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פס”ד. בית המשפט המחוזי קיבל את תביעתה וקבע כי הצדדים בהתנהגותםויתרו על החוזה ומצדיקים את בטלותו.

לטענת המערערת, המשיבה כלל אינה צד להסכם שנעשה עם אביה, ולפיכך אין למערערת יריבות עימה, והיא אינה זכאית לתבוע את מחיקת הערת האזהרה הרשומה לטובת המערערת על הנכס, מאחר וייפוי הכוח שנתן לה המנוח מהווה עסקה נוגדת במקרקעין, הפוגעת בזכויות המערערת, ולפי סעיף 9 לחוק המקרקעין, עדיפה העסקה הקודמת, הואיל והמשיבה ידעה על זכויות המערערת בנכס, כבתו של אביה המנוח, ולאור קיומה של הערת האזהרה לטובת המערערת.

המערערת סמכה ידיה על קביעת בית המשפט המחוזי, כי החוזה בוטל בהתנהגות הצדדים מחוסר מעש. בנוסף, ביקשו להצטרף להליך יורשיו החוקיים של המנוח ורעייתו, הוריה של המשיבה, אשר טענו כי כמו המשיבה, גם הם יורשים של הנכס המדובר, והמשיבה נמנעה מלעדכנם בהליכים שיזמה בנוגע לנכס. הם ערערו על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את בקשתם להצטרף להליך.

עא 10148/05 חברת תדי ירושלים בע”מ נ’ ברכה כץ-שיבאן

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in חקיקה ופסיקה. Bookmark the permalink.