ביטול חוזים – הטעיה

בית המשפט המחוזי דחה תביעה של רוכש יחידות דיור בפרוייקטבארה”ב אשר לטענתו, במסגרת המו”מ, הוצגו בפניו נתונים מופרכים אודות הפרוייקט, המהווים הטעייה המקימה לו זכות לביטול החוזה.

 נקבע כי יש לתת תוקף לתנייה המופיעה בחוזה, ולפיה כל ההבנותשהתגבשו בין הצדדים טרם כריתת החוזה מתבטלות. יתרה מכך, משלא בדק התובע את הנתונים כראוי בעצמו, עליו לשאת בסיכון הכרוך בכך. עוד נקבע, כי תפקודם של נושאי המשרה בחברה, אשר נתבעו באופן אישי, היה סביר.

 התובע הינו חלק מקבוצת תובעים שהינם אנשים אשר רכשו יחידות דיור בפרויקט בארה”ב. הנתבעת, היא היזם של הפרויקט (שאר הנתבעים אשר נגדם הוגשה התביעה ע”י התובע הנם בעלי השליטהונושאי משרה בנתבעת וסוכנות התיווך אשר שימשה כמעין מתווכת בין התובעים ליזמים). לטענת התובע, הנתונים העובדתיים אשר הוצגו לרוכשים הפוטנציאליים במסגרת חוברות המידע והפרוספקטים שחולקו מטעם הנתבעים התבררו בדיעבד כמופרכים לחלוטין. לשיטתו, מידע זה הינו מצג טרום חוזי המהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבויותיהם של הנתבעים כלפיו ומשלא עמדו בהתחייבויותיהם, זכאי הוא לסעד של ביטול חוזה. לטענת הנתבעים, החוזה שנחתם עם התובע ממצה את כל הסכמות של הצדדים בשלמותן, וכל ההבנות הקודמות שבין הצדדים מתבטלות ולעניין זה אף הוכנס סעיף מפורש המדגיש, כי כל ההבנות שבין הצדדים, אשר קדמו לחוזה, בטלות ומבוטלות ע”י החוזה עצמו.

 שוב לא נותר אלא להדגיש, כי חוזים יש לקרוא היטב לפני החתימה עליהם ולהבין את כלל המשמעויות העלולות לנבוע מהם. במידה והדבר אינו ברור לחלוטין, מומלץ להיוועץ בעו”ד.

 תא 5768/07 אילן מירון נ’  LAKE MARION GOLF ESTATES LTD

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in חקיקה ופסיקה and tagged , . Bookmark the permalink.