תצהיר כושר פרעון

כפי שתיארנו קודם, הליך פירוק חברה שאינה פעילה (מכאן ואילך נקרא לה “החברה”), מתחיל עם הגשת תצהיר[1] כושר פרעון[2]  לרשם החברות, אשר נחתם על ידי הדירקטורים או רובם, בפני עו”ד.

תצהיר כושר פרעון  הינו הצהרה, אשר בה מעידים הדירקטורים של החברה, כי החברה יכולה לעמוד בכל חובותיה תוך 12 חודשים מתאריך הפירוק.

במקרה שלחברה דירקטור אחד בלבד אזי הוא יחתום על התצהיר האמור לבדו. במקרה ולחברה שני דירקטורים בלבד, יש צורך בתצהיר מטעם שניהם. בכל מקרה אחר, יש צורך בתצהירים החתומים ע”י רוב הדירקטורים של החברה.

יש לציין, כי מדובר בדירקטורים הרשומים במרשמי רשם החברות. לכן, במידה וישנם דירקטורים אשר חדלו מכהונתם כדירקטורים בחברה, רצוי להודיע על כך לרשם החברות[3] , בכדי לצמצם את מס’ הדירקטורים אשר יאלצו להגיש תצהירים בעניין הפירוק.[1] תצהיר הינו מסמך בכתב, שתוכנו מיועד להוות תחליף לעדות הנמסרת בבית המשפט. במקרים שבהם הדבר מותר, רשאי בעל דין בהליך משפטי להגיש את התצהיר במקום להביא את נותן התצהיר לעדות, וכך לחסוך מזמנו של נותן התצהיר. בעל הדין שכנגד יהיה רשאי לרוב לאחר מכן לחקור את המצהיר בחקירה נגדית. תצהיר נחתם על ידי המצהיר, ואדם המוסמך לכך (כגון עורך דין) מאשר בשולי התצהיר שהוא זיהה את החותם והזהיר אותו בדבר חובתו להצהיר את האמת. החותם על תצהיר שקר עובר עבירה, וכאשר תצהיר שקר מוגש לבית המשפט דינו כדין עדות שקר.

[2 תצהיר כושר פרעון, הינו תצהיר ע"פ ס' 367 (א) (1) של חוק החברות התשנ"ט - 1999, וס' 322 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ”ג ? 1983.

[3] הודעה לרשם החברות על הפסקת כהונתו של דירקטור, נעשית באמצעות הגשתטופס מס’ 6  ”הודעה על שינויים בהרכב הדירקטוריון”, חתום ע”י נושא משרה בחברה ומאומת ע”י עורך דין. הטופס, הוא למעשה תצהיר בדבר זהות הדירקטורים המכהנים בתאגיד. ראו דוגמת הטופס בנספח הטפסים בסוף המדריך.

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in מרכז מידע and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.