פטור מתשלום אגרה שנתית לחברות – לחברות שאינן פעילות בסיום הליך הפירוק!

עד לאחרונה חברה אשר הייתה מעוניינת לקבל פטור מתשלום אגרה שנתית בעת פירוק מרצון הייתה צריכה להמציא לרשם החברות את המסמכים הבאים: אישורים מנציבות מס הכנסה ומרשויות מע”מ כי תיקה נסגר ותצהיר מטעם הדירקטורים המכהנים כי החברה הפסיקה פעילותה.

 בתיקון לתקנות החברות (אגרות), התשס”ח – 2007 אשר פורסם ביום 9 לספטמבר 2008, נקבעה דרך נוספת לקבל פטור מתשלום אגרה שנתית.

 נוסח התקנה כפי שפורסמה ברשומות:

5 (א1)  חברה שהפסיקה את פעילותה ותיקה טרם נסגר, חלף האישורים המפורטים בתקנת משנה (א)(1) ו-(2), רשאית להמציא לרשם את המסמכים המפורטים להלן:

 (1)        אישור מאת רואה חשבון המבקר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, והעובדה שהגישה לרשות המסים, דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, מאושרים בידי רואה החשבון המבקר, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה; האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי-תשלומה (בתקנה זו - דוחות למס הכנסה);

(2)        העתק מן הדוחות למס הכנסה.

    חברה המעוניינת ליהנות מפטור מתשלום אגרה שנתית לפי תיקון זה צריכה לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

1.     החברה הפסיקה את פעילותה.

2.     התיק של החברה ברשות המיסים טרם נסגר.

3.     הגשת אישור מאת רואה חשבון מבקר אשר מעיד כי החברה הפסיקה את הפעילות העיסקית שלה כלומר אין לה הכנסות ואין לה הוצאות, תוך שתציין את המועד בו הפסיקה את הפעילות. עוד יהיה כתוב באישור מאת הרו”ח כי החברה הגישה לרשות המיסים דוחות שנתיים מאושרים בידי הרו”ח המבקר שבהם צוין כי החברה הפסיקה את פעילותה.

 במידה ותעמוד החברה בשלושת התנאים המצטברים יינתן לה אישור לקבלת פטור מתשלום אגרה שנתית לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה את הפטור.

 לעניין זה ראוי לשים לב כי המדובר ברו”ח מבקר של החברה שבנדון.

 ס’ 1 לחוק החברות מגדיר רואה חשבון מבקר כרואה חשבון שמונה לשם ביצוע פעולת ביקורת.

אין המדובר בכל רו”ח חשבון, אלא מדובר ברו”ח מבקר אשר שלח דוחות שנתיים לרשות המיסים מאת החברה וכתב בהם כי החברה אינה פעילה.

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in מרכז מידע and tagged , , , . Bookmark the permalink.