חברה מפרת חוק

חברה מפרת חוק הינה חברה אשר רשם החברות הגדירה ככזו ופתח נגדה בהליכי אכיפה וגבייה.

ההכרזה על חברה כחברה מפרת חוק, נובעת מאי תשלום אגרות שנתיות לרשם החברות (בד”כ חברות לא פעילות) או בשל אי הגשת דו”ח שנתי לרשם החברות (שוב, חברות לא פעילות) או בשל שתי הסיבות יחד.

החברה או הדירקטורים או בעלי המניות בד”כ יקבלו התראה מרשם החברות בדבר רישום החברה כחברה מפרת חוק ובמידה והמחדלים האמור לא יתוקנו בתוך פרק הזמן שנקבע, תוכרז החברה כחברה מפרת חוק. אחת הדרכים המומלצות לתיקון מחדלים אלו היא פירוק החברה הלא פעילה מרצון במידה והדבר אפשרי.

משמעות הכרזת החברה כחברה מפרת חוק הינה רישום סטטוס החברה כ”חברה מפרת חוק” במאגר רשם החברות, אשר פתוח לעיון הציבור ללא כל הגבלה. רשם החברות רשאי לנקוט בפעולות הבאות כנגד חברה מפרת חוק, בנוסף לכל סנקציה אחרת הקבועה בחוק החברות כולל נקיטת עיצומים כספיים:

אי רישום שעבוד שנעשה לטובת החברה;

אי רישום שעבוד על נכסיה של החברה;

אי רישום משכונות לטובת החברה ברשם המשכונות;

בעלי השליטה בחברה לא יוכלו להקים חברות חדשות והחברה לא תוכל לשנות את שמה.

בנוסף, רשם החברות יפעל לגביית חובות האגרה אשר נצברו לחובת החברה.

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in מרכז מידע and tagged , , . Bookmark the permalink.