פירוק חברה – המדריך המעשי לפירוק חברות לא פעילות מרצון

טופס פירוק חברה – פרטים ראשוניים

חברות רבות אשר אינן פעילות ואשר אין הצדקה כלכלית לקיומן, רשומות כיום במרשמי רשם החברות. חברות אלו צוברות חובות אגרות לרשם החברות (1,458 ש”ח לשנה נכון ל- 01/01/2012), חובות אשר נושאים קנסות ותוספות הפרשי הצמדה וריבית. בנוסף, חובות מצטברים אלו, עלולים לגרום לכך כי בעלי המניות ו/או דירקטורים הרשומים בחברה, יקבלו דרישות לתשלום חובות החברה בתוספת קנס אישי (עיצום כספי כקבוע בחוק אשר סכומו כיום הוא כ 8,000 ש”ח).

 לכן, אנו ממליצים לפרק כל חברה אשר אין בה כל פעילות והמטרה אשר לשמה היא נרשמה אינה רלבנטית יותר.

בעבר (עד לשנת 2000 עת נכנס חוק החברות, התשנ”ט  - 1999, לתוקף) הייתה בידי רשם החברות הסמכות למחוק חברות לא פעילות לאחר 5 שנים בהן לא שילמו אגרה שנתית. בעלי מניות ודירקטורים בחברות לא פעילות רבות, סבורים בטעות, כי אין להם צורך לפרק את החברה הלא פעילה וכי הם יכולים להמשיך ולהתעלם מחובות האגרה השנתית אשר נצברים לחברה.

לעניין זה, אין טעות גדולה – וגם יקרה - מזו.

ע”פ חוק החברות, ניתן פרק חברה אך ורק באחת מן הדרכים הבאות: בידי בית משפט, מרצון ו/או בפיקוח בית משפט.

הדרך המומלצת ביותר לפירוק חברה שאיננה פעילה והיא עונה לקריטריונים, הינה פירוק מרצון.

 בנוסף,  תיקון מס’ 10 לחוק החברות נכנס לתוקף בינואר 2010. בתיקון זה ניתנו לרשם החברות סמכויות אכיפה נוספות כלפי כל החברות בישראל, על מנת להבטיח שימלאו את חובותיהן  על פי החוק לעניין תשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי לרשם החברות. חברה פרטית, חברה ציבורית או חברת חוץ אשר לא הגישה דוח שנתי ו/או לא שילמה חובות אגרה שנתית לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית תיחשב כחברה מפרת חוק.

 משמעות הרישום כחברה מפרת חוק

ההכרזה על החברה כ”חברה מפרת חוק”, משמעה הפעלת הסנקציות המנויות בסעיף 362א’ לחוק כנגד החברה, החל מיום ההכרזה. מעמד החברה כחברה מפרת חוק יופיע באופן בולט בנסח החברה וכן במידע הבסיסי לגבי חברה שניתן לקבל באתר ללא תשלום.

 הסנקציות שינקטו כלפי חברה מפרת חוק שאינה פעילה

החברה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה. אולם, חשוב יותר לבעלי מניות ודירקטורים באשר הם, נקבע, כי לגבי הפרות משנת 2009 ואילך: “לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה החברה המפרה, בעל השליטה בה במועד רישום ההתראה או במועד הגשת הבקשה לרישום החברה החדשה, וכן דירקטור שהוטל עליו עיצום כספי בשל ההפרה, כמפורט להלן“.

עיצומים כספיים והליכי גבייה: הסנקציות המוטלות על חברה שהוכרזה כחברה מפרת חוק,  מצטרפות לעיצומים הכספיים שרשאי הרשם להטיל על חברה שהפרה חובותיה כאמור. הרשם רשאי להטיל על חברה עיצום כספי ששיעורו כיום הינו כ- 7,300 ש”ח, בגין כל הפרה. כמו כן ניתן להטיל עיצום כספי נוסף בגין הפרה נמשכת של אי הגשת דו”ח שנתי, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, עד לסכום של 250,000 ש”ח. אם העיצום הכספי לא שולם במועד על ידי החברה, רשאי הרשם  לדרוש את תשלומו מדירקטור של החברה.

בנוסף, ניתן לנקוט כנגד בהליכים לפי פקודת המיסים (גביה) לגביית חובות האגרה השנתית והעיצומים הכספיים.

תהליך התראה ורישום חברה כמפרת חוק במרשם החברות:

1.   התראה: בשלב הראשון תרשם התראה במרשם החברות הפתוח לעיון הציבור ויישלח לחברה מכתב הודעה מפורט בדבר רישום ההתראה, וההפרות שבגינן נרשמה. ההתראה על היותה של חברה מועמדת להכרזה כחברה מפרה, תופיע באופן בולט בנסח החברה ובמידע הבסיסי לגבי חברה הניתן כשירות לציבור ללא תשלום.

רישום כחברה מפרה: לחברה יינתנו 30 יום ממועד רישום ההתראה במרשם החברות, לתיקון ההפרות. באם לא יתוקנו ההפרות בתוך מועד זה, תהפוך ההתראה לרישום החברה כ”חברה מפרת חוק” תוך ציון בולט של מעמד זה בנסח החברה ובמידע הבסיסי כאמור, וזאת ללא כל הודעה נוספת.

2.      ביטול ההתראה או הרישום כחברה מפרה: לאחר תיקון ההפרות, קרי, תשלום חובות האגרה ו/או הגשת דוח שנתי אחרון, שייבדק ויימצא תקין, לפי העניין, תימחק ההתראה/הרישום בדבר “חברה מפרת חוק” ממרשם החברות וכל ההגבלות שחלו בגינה יבוטלו באופן מיידי.

 הדרך לחיסולה של חברה נקבעה בפרקים י”א - י”ג לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג - 1983. (עם כניסת חוק החברות, התשנ”ט  - 1999, לתוקף ניטלה מרשם החברות הסמכות למחוק חברות). ע”פ חוק החברות, ניתן לפרק חברה באחת מן הדרכים הבאות בלבד: בידי בית משפט, מרצון ו/או בפיקוח בית משפט.

 פירוק מרצון

חברה יכולה להתפרק מרצון באחת ממן הדרכים הבאות:

(1)  במידה ותמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה.

(2)  החברה קיבלה החלטה מיוחדת להתפרק מרצון.

(3)  החברה החליטה בהחלטה שלא מן המנין, שבגלל חבויותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה ומן הראוי שתתפרק.

ישנם שני מסלולים בהליך של פירוק מרצון:

  1. פירוק מרצון ע”י בעלי המניות - סעיף 322 לפקודת החברות.
  2. פירוק מרצון ע”י נושים - סעיף 323 לפקודת החברות.

 הפעולות הנדרשות בעת פירוק מרצון ע”י בעלי המניות

1. ההליך נפתח עם הגשת תצהיר כושר פרעון אשר נחתם על ידי הדירקטורים או רובם, בפני עו”ד. במקרה שלחברה שני דירקטורים בלבד, יש צורך בתצהיר מטעם שניהם, ובו הצהרה כי החברה יכולה לעמוד בכל חובותיה תוך 12 חודשים מתאריך הפירוק.

2. את תצהיר הדירקטורים יש להגיש לרשם החברות בדרך ובמועדים הקבועים בחוק.

3. עם קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות רושם הרשם את החברה בסטטוס של “לקראת פירוק”.

4. עם קבלת אישור מרשם החברות בדבר רישום התצהיר במרשמיו, רשאית החברה לשלוח את ההזמנות לאסיפה הכללית שבה יוחלט על הפירוק.

5. החברה תכנס אסיפה כללית של בעלי המניות, תוך הקפדה על הוראות החוק לעניין זה, לצורך קבלת החלטת פירוק ומינוי מפרק.

6. על החברה להמציא לרשם החברות, פרוטוקול של האסיפה שבו יצויין תאריך ההחלטה לפרק את החברה, שם, כתובת ומספר תעודת הזהות של המפרק. כמו כן יש להמציא בשלב זה, אישור המפרק על קבלת מינויו. הודעת המפרק על מינויו תוגש לרשם החברות בכתב בתוך 21 יום מיום המינוי.

7. החלטת החברה על כניסתה להליכי פירוק ועל מינוי מפרק לחברה תפורסם ב”רשומות” בתוך שבוע מיום קבלת ההחלטה על הפירוק.

8. עם רישום מינוי המפרק במרשם רשם החברות, יפעל המפרק לכינוס נכסיה ולסילוק חובותיה של החברה טרם חיסולה הסופי. עם סיום פעולות הפירוק יפעל המפרק על פי סעיף 338 לפקודת החברות.

9. לאחר קבלת דו”ח המפרק ושאר אישורים הנדרשים כחוק בידי רשם החברות, ירשום אותם הרשם מיד וכתום שלושה חודשים לאחר רישום הדו”ח,  תיחשב החברה כמחוסלת.

הפעולות בפירוק מרצון על ידי נושים

1. משלוח הזמנות לאסיפה כללית

2. משלוח הזמנות לנושים לאסיפת נושים.

3. פרסום הודעה על אסיפת נושים ברשומות ובעיתון נפוץ, לפחות 21 יום קודם למועד אסיפת הנושים.

4. כינוס אסיפת נושים והגשת דו”ח מאת דירקטוריון החברה לנושים על מצב עסקי החברה ואומדן תביעותיהם.

5. הודעת החברה ו/או המפרק בהתאם לסעיפים 324 ו/או 325 ו/או 331 לפקודת החברות.

סיכום

יש לזכור כי חברה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד לא חוסלה, אלא אם תמציא לרשם החברות את האישורים הנדרשים.

כדאי לדעת: מתחילת השנה, רשם החברות עוסק באיתור בעלי מניות ודירקטורים בחברות בעלות חובות אגרות ופותח בהליכי גביית החובות. לכן, מומלץ בחום לפרק חברות לא פעילות.

[|] מה אנחנו מציעים לבעלי חברות לא פעילות?

רכישת ערכה ממוחשבת הכוללת טפסים אוטומטיים למילוי, וכל המידע הדרוש לשם פירוק החברה. מה ז”א? תרדו עוד טיפה למטה בטקסט, ותגלו את הפתרון שחיפשתם לבעיית החברה הלא פעילה שלכם.

[|] כמה זמן אורך התהליך?

עקרונית, בין שישה חודשים לשנה, מיום קבלת אישור רשם החברות כי החברה רשאית להתחיל בהליך הפירוק. התקדמות התהליך תלויה כמובן במורכבות הפירוק ובקצב קליטת הנתונים ע”י רשם החברות, א – ב – ל היא תלויה גם בכם!

רוצים לפרק חברה לא פעילה מהר ובעלויות סבירות, נכון?

פירוק חברה לא פעילה, הוא הליך פשוט יחסית אך הוא דורש הכוונה בכדי שיסתיים בהצלחה.

המדריך לפירוק חברה לא פעילה, יחסוך לך אלפי ש”ח וימנע ממך מלהפוך למפר חוק ולנרדף ע”י רשויות הגבייה ומשרד המשפטים!

המדריך לפירוק חברה לא פעילה, מוביל אותך צעד אחר צעד, בהליך הפירוק מרצון,מהתחלה ועד הסוף, תוך שימוש בדוגמאות ברורות לכל שלב ושלב. לכל שאלה תשובה.

כל מה שאתה צריך לדעת נמצא במדריך. הכל מוסבר בצורה ברורה, וקצרה, מלווה בדוגמאות וטפסים ממוחשבים למילוי ושליחה קלה. זה הכל!

 המדריך לפירוק חברה לא פעילה כולל:

התקנה אוטומטית של המדריך מייד לאחר ביצוע הרכישה ולחיצה על הלינק אשר יישלח אליכם בדוא”ל.

עם ביצוע הרכישה ולאחר קבלת אישור התשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר המכירה, יישלח אליכם לינק בדוא”ל ועם לחיצה עליו, יירד למחשבכם הקובץ הכולל את המדריך בגרסת PDF ובתוכו טפסים אוטומטיים בפורמט וורד להשלמה עצמית אשר הוכנו במיוחד לשימוש זה!

המדריך כולל הסברים מפורטים ופשוטים להבנה לכל אדם. במידה ומתעוררת שאלה, ישנה במדריך כתובת דואר אלקטרוני להפניית שאלות למחבר.

במדריך שתי טבלאות מעקב פשוטות ויעילות! באמצעותן אי אפשר לטעות, ממש כך.

המדריך כולל דוגמאות מוכנות לשימוש של החלטות ונוסחי הפרסומים הדרושים לביצוע הליך הפירוק, מתחילתו ועד סופו בהצלחה!

עליך רק להוסיף את שמך ושם החברה, להדפיס ולשלוח.

המדריך לפירוק חברה לא פעילה, מסביר לך כיצד מוחקים חובות של אלפי ש”ח לרשם החברות, אשר החברה שלך צברה!!!


המדריך לפירוק חברה לא פעילה, כולל בתוכו קישורים נוחים לכל האתרים הרלבנטיים לעניין הפירוק ולשם ביצוע תשלומים ופרסומים.

המדריך נכתב בשפה פשוטה וברורה לאדם מן היישוב אשר איננו עורך דין, ולכן השימוש בו הינו פשוט וקל.

המדריך מכיל את כל המידע הדרוש לשם ביצוע מוצלח של פירוק חברה לא פעילה וביטול חובות אגרות אשר נצברו ברשם החברות לחובת החברה. בנוסף מובאים במדריך טיפים נוספים החשובים להצלחת התהליך.

למדריך מצורפים כל הטפסים הנדרשים לביצוע הפירוק, בפורמט למילוי אוטומטי ע”י המשתמש והוא כולל 22 נספחים ובהם דוגמאות לכל טופס, מכתב או פרסום נדרש.

יכולנו להמשיך ולספר לך מה יש במדריך ומה אין בו, כמה פשוט וקל השימוש ובכלל. אבל, אנחנו מאמינים שהכי טוב שתראה בעצמך. לכן, אנו מבטיחים לך, שבמידה ואינך מרוצה ב 100% מהמוצר, מכל סיבה שהיא, תוכל לבטל את העסקה ולקבל בחזרה את מלוא התשלום, ללא קנסות, ללא דמי טיפול וללא עיכובים עד 21 יום מיום ביצוע העסקה.

 הזמינו עכשיו את המדריך ללא כל התחייבות

פירוק חברה

פירוק חברה מרצון מדריך מעשי דיגיטלי כולל טפסים - הקלק לפרטים נוספים

 

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in מאמרים and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.