המדריך המעשי לסטארטאפיסט: פרק ג’ – איך אגן על הרעיון שלי?

יש לנו רעיון חדשני, מהפכני ופורץ דרך, מה עכשיו? כיצד נהפוך אותו מרעיון למוצר או שירות מצליחים? כיצד נדאג לכך, כי לאורך הדרך הארוכה העומדת בפנינו, אף אחד לא ”ישאיל” מאתנו את הרעיון ויקדים אותנו ביישומו המעשי?

החוק מספק מספר דרכים להגנה על רעיון או מוצר. אחת מהן היא הגנה חוזית, המוכרת יותר כ “הסכם סודיות” או NDA בלעז. הסכם סודיות במהותו, נועד לאפשר לבעל הרעיון לחשוף אותו בפני שותפים פוטנציאליים, יועצים עסקיים או טכניים, קבלני משנה, עובדים וכו’ מבלי לחשוש כי מיידלאחר החשיפה ינסו הללו לבצעו על דעת עצמם. [הרחבה בנושא זה, ניתן למצוא כאן]

דרך אחרת להגנה על מידע סודי, מעוגנת בחוק העוולות המסחריות  – 1999, אשר מעניק הגנה לסודות מסחריים עסקיים. “סוד מסחרי” מוגדר כמידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו. בנוסף, ס’ 6 לחוק קובע כי גזל סוד מסחרי מהווה עבירה על החוק. החוק מגדיר גזל סוד מסחרי כ: (1) נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים, או שימוש בסוד על ידי הנוטל; לעניין זה אין נפקא מינה אם הסוד ניטל מבעליו או מאדם אחר אשר הסוד המסחרי נמצא בידיעתו; (2) שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו כאשר השימוש הוא בניגוד לחיוב חוזי או לחובת אמון המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד; (3) קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו, כאשר המקבל או המשתמש יודע או שהדבר גלוי על פניו, בעת הקבלה או השימוש, כי הסוד הועבר אליו באופן האסור על פי פסקאות (1) או (2) או כי הסוד הועבר אל אדם אחר כלשהו באופן אסור כאמור לפני שהגיע אליו.

בנוסף, החוק מתיר לבית המשפט לפסוק לתובע פיצוי בלא הוכחת נזק, בגין כל עוולה, בסך של 100,000 ש”ח. יחד עם זאת, כדאי לשים לב כי הנדסה חוזרת, לכשעצמה, איננה אסורה ע”פ החוק.
נקודה נוספת למחשבה בעניין זה, קשורה לשאלה האם יזם בעל רעיון, נחשב ל”עסק” והרעיון עומד בקריטריונים להגדרה כ ”סוד מסחרי”.

השלב הבא, נוגע לשימוש בסימן מסחר ולרישומו. כל אדם יכול לעשותשימוש בסימן מסחר על מנת לזהות את עסקו או את מוצריו. ניתן לרשום את סימן המסחר, ובכך למנוע ממתחרים שונים, לנסות לעשות שימוש בסימן הרשום או בחיקויים הדומים לו. סימן רשום יכול להיות שם החברה (מיקרוסופט לדוגמא), לוגו, שמו של מוצר מסוים, קו מוצרים, גופן (Font)ועוד. חברות משקיעות הון וזמן, בבניית מותגים ובהגנה עליהם. לשם המחשה, מובא להלן ציטוט מאתרה של אחת מחברות התוכנה הגדולות בעולם: 

אזכור סימנים מסחריים של מיקרוסופט בטקסט

שימוש נכון בסימנים מסחריים של מיקרוסופט הוא חשוב. אתה רשאי להשתמש בסימנים מסחריים או בשמות מוצרים של מיקרוסופט כדי להתייחס למוצרים ולשירותים של מיקרוסופט בתנאי שתפעל בהתאם להנחיות אלה. אין להטעות את הצרכנים באשר לחסות, השתייכות או תמיכה של מיקרוסופט בחברה, במוצרים או בשירותים שלך.

זיהוי נכון של מוצרי מותג של מיקרוסופט

בעת אזכור תוכנה ומוצרים של מיקרוסופט, השתמש בסימנים המסחריים המתאימים בהתאם לרשימת הסימנים המסחריים הנוכחיים של מיקרוסופט. להלן מספר דוגמאות למותגי מיקרוסופט ולתיאורים שלהם.

לדוגמא: תוכנה של Microsoft®, מערכת ההפעלה Windows ® .

ניתן לרשום גם ”סימן שירות” אשר מהווה הגנה על שירות המייחד את החברה או העסק המעניקים אותו ועוד. 

אז מהו בעצם “סימן מסחר” או Trade mark?

[|מהו “סימן מסחר” או סימן מסחר רשום?

סימן מסחר הוא הגנה הניתנת ע”י רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בהתאם לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), תשל”ב – 1972.

[|כיצד אגן על סימן מסחר שלי?

אם יש לך סימן (מילה; צרוף מילים; אותיות; דמות; צרוף של מילים, אותיות ודמות) המשמש אותך לסימון סחורה המיוצרת או משווקת על ידך, או שרות הניתן על ידך, תוכל לרשום לגביו סימן מסחר.

[|מה ההבדל בין הסימון TM ל ® ?

TM מסמל כי בעל הסימן העושה בו שימוש מתייחס אליו כאל סימן מסחר המייצג את עסקיו, וייתכן כי אף הגיש בקשה לרישומו כסימן מסחר רשום. ® מסמל כי הסימן אשר הוא מתייחס אליו הינו סימן רשום אשר בעליו נהנה מהגנה ע”פ פקודת סימני המסחר.

[|כיצד רושמים סימן מסחר?

לאחר בדיקה ראשונית אשר מומלץ לבצע, ניתן להגיש בקשה לרישום למחלקת סימני המסחר במשרד רשם הפטנטים, ולשלם את האגרה הקבועה בתקנות.

[|מהי העלות הכרוכה ברישום סימן מסחר?

כמו בכל פעולה משפטית, באם הבקשה מוגשת בידי המבקש עצמו, עליו לשלם רק את אגרת ההגשה, ואת אגרת הפרסום בבוא העת, על פי דרישת מחלקת סימני המסחר במשרד רשם הפטנטים. את תעריפי האגרות העדכניים ניתן לראות כאן:[אגרות סימני המסחר]

באם הבקשה מוגשת ע”י עורך דין או עורך פטנטים, יהיה עליך לשלם בעבור שירותי הייעוץ המקצועי שלו, בנוסף לאגרותהרישום.

[|כמה זמן לוקח לרשום סימן מסחר?

בקשה לרישום סימן מסחר נבחנת לאחר הגשתה ע”י בוחני מחלקת סימני המסחר במשרד רשם הפטנטים, לשם קביעה באם ניתן לרשום את הסימן המבוקש, בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר. כיום התור לבחינה הוא כחצי שנה. במועד הבחינה ישלח דו”ח בחינה למבקשים. משך הזמן עד לרישום תלוי בתוצאות הבחינה. לאחר סיום הליכי הבחינה ומותנה בתוצאותיה החיוביות, תשלח למבקש הודעה כי בקשתו התקבלה והיא תתפרסם ביומן סימני המסחר (בחלק המתאים לאחר תשלום אגרת הפרסום על ידי המבקש). באם לא מוגשת התנגדות לבקשה לרישום הסימן תוך שלושה חודשים מיום הפרסום, הסימן ירשם ותעודת רישום תשלח למבקש או לנציגו.

[|האם ניתן להגיש בקשה דחופה לרישום סימן מסחר?

אדם אשר יכול להוכיח כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות קיום הליך בחינה מהיר, יכול להגיש בקשה לבחינה דחופה. בקשה כזו תוגש עם תצהיר מלווה אשר ייערך ע”י וייחתם בפני עו”ד. במידה ונימוקיו של המבקש יתקבלו, תבחן הבקשה זמן קצר (מספר ימים), לאחר קבלת בקשתו לבחינה דחופה.

ברוב המקרים נדרש המבקש להוכיח כי אחרים עושים או מנסים לעשות שימוש בסימנו, או כי נסיבות מסחריות/עסקיות הכרוכות בהשקעת הון, מחייבות רישום מהיר של הסימן, או שלצורך הגנה במדינות אחרות בהם החוק מתנה רישום ברישום מוקדם בארץ המקור, יש להביא לרישום מזורז של הסימן.

[|האם ניתן להגן במסגרת בקשה אחת על יותר מסימן אחד?

לא, בקשה אחת לרישום סימן מסחר יכולה להגן על סימן אחד בלבד.

[|האם ניתן לרשום את אותו הסימן לגבי סחורות ושירותים שונים?

אם רוצים להגן על אותו סימן ביחס לסחורות או שירותים שונים, הנכללים על פי סיווג הסחורות והשירותים בסוגים נפרדים, יש להגיש בקשה נפרדת, על טופס נפרד, תוך תשלום אגרה נפרדת, לכל סוג וסוג.

[|האם ניתן להשתמש בסימן מסחר טרם רישומו?

כן, הרישום רק מקנה לבעל הסימן זכות לשימוש ייחודי בסימן, אולם גם ללא רישום זכאי אדם להשתמש בסימנו. יחד עם זאת, כל עוד לא נרשם הסימן, לא יוכל בעל הסימן להסתמך על זכויות ההגנה מכוח פקודת סימני המסחר.

[|האם עצם הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר (בניגוד לרישום הסימן) מבטיחה זכויות בלעדיות למגיש?

לא, אדם אחר יכול להגיש בקשה לרישום סימן דומה או זהה. כל זמן שהסימן שהגשת אתה טרם נרשם, יחליט רשם הפטנטים למי משניכם עדיפות ברישום, על פי הראיות שיגיש לו כל צד, או על פי הסכם שיגובש בין הצדדים.

[|] האם בהגשת בקשה לרישום סימן מסחר בישראל אהיה מוגן בכל העולם?

לא, יש להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בכל מדינה בנפרד.

[|איך אני אדע אם סימן המסחר שבדעתי לרשום אינו בבעלות אחרים?

בדיוק למטרה זו יש לערוך חיפוש. רצוי כמובן לערוך את החיפוש לפני הגשת בקשה לרישום סימן מסחר. ניתן לבצע חיפוש עצמי ללא תשלום במשרדי המחלקה, או באמצעותמאגר הנתונים שבאתר משרד רשם הפטנטים. בנוסף, ניתן לבקש חיפוש רשמי בתשלום שיבוצע ע”י בוחני מחלקת סימני המסחר שבמשרד רשם הפטנטים.

[|כמה זמן נשאר סימן מסחר בתוקף?

אין הגבלה לאורך החיים האפשרי של סימן מסחר, אולם כדי לשמור את הסימן בתוקף יש לשלם אגרות חידוש רישום. אגרת חידוש ראשונה תשולם בתום עשר שנים מיום הגשת הבקשה, ואחר כך תשולם אגרה, אחת לארבע עשרה שנים.

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in מאמרים and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.