המדריך המעשי לסטארטאפיסט: פרק ד’ – “מה זה PCT?” – בקשות פטנט בינלאומיות על קצה המזלג

PCT

אמנת ה PCT העוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות לפטנטים. מטרת האמנה ליצור מנגנון אחיד לרישום פטנטים במספר מדינות, על סמךבקשה בינלאומית אחת, וזאת, בעיקר, על מנת להתגבר על בעיית אי האחידות בתנאי הפרוצדורה הקיימים במדינות העולם השונות. האמנה מנוהלת בידי המשרד הבינלאומי של הארגון העולמי לקניין רוחניWIPO שמרכזו בג’נבה. עד היום הצטרפו לאמנה 124 מדינות. מדינת ישראל הצטרפה לאמנת ה-PCT בשנת 1996.

מאותו תאריך תושבי ישראל ואזרחי ישראל יכולים להגיש בקשת פטנטבינלאומית, שמשמעותה בקשת פטנט מקומית בכל אחת מהמדינות החברות באמנה, לפי יעוד המבקש. תושב חוץ יכול אף הוא ליעד את ישראל כמדינה, ומשמעות היעוד היא שרואים בקשת פטנט בינלאומית זו כאילו הוגשה על ידו בישראל.

הליך ה PCT

בקשה בינלאומית היא בקשת פטנט אשר מתייחסים אליה כאל בקשת פטנט לאומית, שהוגשה ביום הגשת הבקשה הבינלאומית בכל אחת מהמדינות המבוקשות, בכפוף הדרושים לשם מתן תוקף לבקשה כאמור.

יש לזכור, כי לא קיים “פטנט בינלאומי”, ומדובר בבקשה לפטנטבינלאומית, שבהמשך תועבר למדינות היעד. כל מדינת יעד תתייחס לבקשה הבינלאומית כאילו מדובר בבקשה מקומית ותעניק (או תסרב להעניק) פטנט לאומי, ע”פ חוקיה לעניין זה. יתרונות הליך ה PCTטמונים בריכוז הפעולות בשלב הבינלאומי למדינה אחת, ובאפשרות לדחות לתקופה מסוימת את ההוצאות הכספיות של המבקש, הכרוכות בטיפול בבקשה בשלב הלאומי בכל מדינה. להליך ה PCT שני שלבים: השלב הבינלאומי והשלב הלאומי.

השלב הבינלאומי

בשלב זה מוגשת הבקשה למשרד הפטנטים המתאים (ברמתה הלאומית), בהתחשב במקום המושב או האזרחות של המבקש. בקשה בינלאומית תוגש לפי הוראות אמנת ה PCT שמטרתן לקבוע אחידות בדרך הגשת הבקשות, ללא תלות במקום ההגשה. בבקשה הבינלאומית יש לפרט את המדינות והאזורים בהם המבקש מעונייןלקבל פטנט. במשרד הפטנטים המקבל נבדקת הבקשה באופן פורמאלי בלבד, ועותקים ממנה נשלחים למשרד הבינלאומי ולמוסד החיפוש הבינלאומי .

השלב הלאומי

במידה שהמבקש מחליט להיכנס לשלב הלאומי, עליו ע”פ המועדים הקבועים לעניין זה. כניסה לשלב הלאומי כרוכה בתשלום האגרההלאומית במשרד הפטנטים של כל מדינת יעד. בשלב הלאומי כל משרד מיועד יתייחס לבקשה הבינלאומית כמו לבקשה לאומית, היא תבחן, ויינתן פטנט עליה (או שהבקשה תידחה) בהתאם לחוקי אותה מדינה. משרד הפטנטים האירופאי יתייחס לבקשה כבקשה אירופאית ויעניק פטנט, שמשמעותו מתן הגנה בכל מדינה אירופאית שהמבקש ייעד בשלב הלאומי, בהתאם לאמנה האירופאית לפטנטים. בשלב הלאומי המבקש יצטרך להתכתב עם כל משרד לאומי בעצמו, ובדרךכלל הוא יזדקק לכתובת ולנציג מקצועי בכל מדינה.


הרחבה לעניין ה PCT ומידע נוסף בנושא פטנטים ניתן למצוא באתר רשם הפטנטים כאן:


Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in מאמרים and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.